કિંમત હશે

F-4

કિંમત હશે

ફૂલમાં પમરાટ છે તો ફૂલની કિંમત હશે;

ફૂલમાં પમરાટ ના ના ફૂલની કિંમત હશે

બુઝ દિલીના વન મહીં ડર તણો અણસાર છે;

Continue reading