છપ્પા-૬

inkpot

છપ્પા (૬)

એક આળસ બીજું અજ્ઞાન,

બંને કટક એક સમાન;

જેના જીવનમાં દેખાય,

તે માનવને કોરી ખાય

-૦-

લોભી જન ને રણમેદાન,

બંને જુઓ તો એક સમાન;

પીધા સાગર પીધી નદી;

તણખલું ના ઉગે કદી

-૦-

એક ભાષા અવનવી છે,

આ જગતમાં છે જુદી;

સાંભળે બહેરા બધા ને,

બોલતા મુંગા કદી

૦૧-૦૧-૧૯૯૦

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: