છપ્પા-૬

inkpot

છપ્પા (૬)

એક આળસ બીજું અજ્ઞાન,

બંને કટક એક સમાન;

જેના જીવનમાં દેખાય,

Continue reading