ગાભરવું નથી

dap

‘ગાભરવું નથી’

મોતના અણસારથી ડરવું નથી;

જીન્દગીના ઝેર પી મરવું નથી;

ડૂબવામાં છે મજા એવી મને;

Continue reading