છપ્પા (૫)

કલમ અને કિતાબ

છપ્પા (૫)

રૂપથી રમણી રૂડી થાય,

સદ્‍ગુણોથી તેણી વખણાય;

લજ્જા લક્ષણ તેમાં ભળે,

Continue reading