ના બરબાદ કર

bottle

‘ના બરબાદ કર’

વાતનો પણ ના કશો વિવાદ કર;

ના કદી પાછા ફરી ફરિયાદ કર

દુઃખ તણી યાદી ભલે લાંબી હશે;

Continue reading