સાંભળી લેજો

કાન

સાંભળી લેજો

આવે અગર કો વાત કરવા સાંભળી લેજો;

ઉદ્‍વેગ મનનો શાંત કરવા સાંભળી લેજો

ઘરના બધા લોકો કહે બસ જાળવી જાજો;

Continue reading