લાગે છે

4 X 6 Tower

લાગે છે

સમય થંભી ગયો છે ક્યાંક એવું કેમ લાગે છે;

અગર થંભી ગયો છે કયાંક એવો વહેમ લાગે છે

અગર એ વહેમ લાગે તોય એની ક્યાં દવા મળશે;

નથી ધનવંતરી પાસે કો દવાઓ એમ લાગે છે

કદાચિત કાટ લાગ્યો હોય યાતો કોઇ કળ બગડી;

અગર તો ક્યાંક લાગ્યો હો ઘસારો એમ લાગે છે

કમાગરને કદી તેડાવવાથી શું ભલા વળશે;

નથી પૂર્જા કશા મળતા બજારે એમ લાગે છે

જરા અમથી હતી આ વાતમાં શેનો ધખારો છે;

જરા ટાવર કહેછે શું ‘ધુફારી’ કેમ લાગે છે

૦૨-૧૦-૨૦૧૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: