લાગે છે

4 X 6 Tower

લાગે છે

સમય થંભી ગયો છે ક્યાંક એવું કેમ લાગે છે;

અગર થંભી ગયો છે કયાંક એવો વહેમ લાગે છે

અગર એ વહેમ લાગે તોય એની ક્યાં દવા મળશે;

નથી ધનવંતરી પાસે કો દવાઓ એમ લાગે છે

Continue reading