છપ્પા (૫)

કલમ અને કિતાબ

છપ્પા (૫)

માલિકની આ કેવી મહેર,

માનવ માનવમાં છે ફેર;

કોઇ જનમથી યજમાન,

કોઇ જનમથી મહેમાન

-૦-

માલકથી માંગ્યું ના મળે,

મેળવવા માનવ ટળવળે;

માંગતા પહેલા કરો વિચાર,

છે તમને શેનો અધિકાર

-૦-

જુઠાણાથી ખાટયો માન,

ઇશ્વરનું છે એ અપમાન;

માલકથી તો તું ના ડરે,

સેવકથી સંતાતો ફરે

-૦-

વિત્યો કાળ ને રહી છે વાત,

વિત્યો કાળ ન આવે હાથ;

આ જગમાં ના એવો કોય,

વિત્યો કાળ ખરિદયો હોય

૦૧-૦૧-૧૯૯૦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: