છપ્પા (૫)

કલમ અને કિતાબ

છપ્પા (૫)

માલિકની આ કેવી મહેર,

માનવ માનવમાં છે ફેર;

કોઇ જનમથી યજમાન,

Continue reading