એમ કો’ આવે નહીં

man

‘એમ કો’ આવે નહીં’

આભમાંથી ઉતરીને એમ કો’ આવે નહીં;

આ ધરા પર ચાંતરીને એમ કો’ આવે નહીં

છે કરમ નાયક અને આ માનવી કઠપુતળી;

એ નટોને છેતરી ને એમ કો’ આવે નહીં

આ જીવન અટવાયેલું છે કોટડી કાળી મહીં;

ભીંત એની કોતરીને એમ કો’ આવે નહીં

વાદ ને વિવાદ થાતા છે વિમાસણ કેટલી;

એ વિમાસણ વેતરીને એમ કો’ આવે નહીં

છે મધુરા બંધનો માયા અને મમતા તણાં;

એ બધાને કાતરીને એમ કો’ આવે નહીં

છે હકિકત આયના સમ ના તમે બદલી શકો;

આયનાથી વિસ્તરીને એમ કો’ આવે નહીં

વ્હેમનું ઓસડ નથી લુકમાન પાસે પણ નથી;

છે ‘ધુફારી’ ખાતરી કે એમ કો’ આવે નહીં

૨૧-૦૭-૨૦૧૫

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: