એમ કો’ આવે નહીં

man

‘એમ કો’ આવે નહીં’

આભમાંથી ઉતરીને એમ કો’ આવે નહીં;

આ ધરા પર ચાંતરીને એમ કો’ આવે નહીં

છે કરમ નાયક અને આ માનવી કઠપુતળી;

Continue reading