છપ્પા (૪)

કલમ અને કિતાબ

છપ્પા (૪)

વિધવા કેરો ચરખો ફરે,

ત્યારે તેણી પેટ જ ભરે;

ભુખાડવાનું ચાલે મુખ,

સ્વાહા જે મુકો સન્મુખ

-૦-

લોભ,ક્રોધ ને સુખ અતિરેક,

ઉતાવળા અભિમાની છેક;

વાસના સાથે છ ને તજે,

સુખે કરીને ઇશ્વર ભજે

-૦-

વાયુ વા’તા વળતા ઝાડ,

એમ સમયની લો સંભાળ;

Continue reading