અછાંદસ (૪)

star

અછાંદસ (૪)

અનાયસ

નજરો ફરે છે

સડકના કિનારે

ડુંગરની ધારે

બાવળની ડાળે

એક ઊંડા શ્વાસે

જઇને આકાશે

ફરતી પ્રવાસે

મારી જ આંખોને

પ્રશ્ન કરૂં છું

શોધે છે કોને?

વ્યથિત થઇને શાને?

મારી જ આંખો

બારીના કાંચે

છાયાને જોઇ

અજાણ્યાને કોઇ

વદે છે

ધ્રુવ તારક જોવો

કદાચ

એની જેમ જ

ભટકતું મન

સ્થિર થઇ જાય

૨૮-૦૩-૨૦૦૭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: