અછાંદસ (૪)

star

અછાંદસ (૪)

અનાયસ

નજરો ફરે છે

સડકના કિનારે

ડુંગરની ધારે

બાવળની ડાળે

એક ઊંડા શ્વાસે

Continue reading