છપ્પા (૩)

કલમ અને કિતાબ

છપ્પા (૩)

એકલતામાં ધરજો ધ્યાન,

બે મળી મેળવજો જ્ઞાન;

ત્રણ જણાંમાં સંગીત સાર,

મુસાફરીમાં મળજો ચાર

-૦-

લોભ વરેથી લક્ષણ જાય,

લક્ષણ જાતા ક્રોધિત થાય;

ક્રોધિત નર ઉતાવળ કરે,

ઉતાવળે અનરથ આચરે

-૦-

બદનસીબી પારસમણી,

સગા,સેવક ને ધણિયાણી;

કેટલે પાણી તમે ને અમે,

સમજાવે એ સમજો તમે

-૦-

ભાણ ચડે આથમણે થઇ,

પંકજ ઉગે પર્વત પર જઇ;

અગ્નિમાંથી શીત જ ઝરે

શબ્દો ના સજ્જનના ફરે

૦૩-૧૦-૧૯૮૯

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: