છપ્પા (૩)

કલમ અને કિતાબ

છપ્પા (૩)

એકલતામાં ધરજો ધ્યાન,

બે મળી મેળવજો જ્ઞાન;

ત્રણ જણાંમાં સંગીત સાર,

Continue reading