ચકચાર શા માટે?

chakachar

ચકચાર શા માટે?

મુદ્દા વગરની વાતનો ચકચાર શા માટે?

ખેંચી અને તાણી કરી તકરાર શા માટે?

ના વેર છે કે ઝેર છે એ તો હકિકત છે

તો દિલ મહીં ઘમસાણની ભરમાર શા માટ?

ચાહત નથી જો કોઇની ના કો તને ચાહે

તો દિલ મહીં વધતા રહ્યા ધબકાર શા માટે?

ના જ્ઞાન છે સંગીતનું કે શબ્દની સમજણ;

કાં જાગતો ઉડાંણથી ઝંકાર શા માટે?

ના ક્રોધની જ્વાળા ભભુકે કોઇ ખુણામાં;

ફેલાય છે કાં દિલ મહીં અંગાર શા માટે?

રાખી હતી ના માંગણી આશા કદી ક્યારે

તો કોઇ પણ કારણ વગર ઇનકાર શા માટે?

જોયો અજબ માહોલ જ્યાં જોયું “ધુફારી”એ;

ઘોંઘાટ કેરા કેન્દ્રમાં સુનકાર શા માટે?

૨૬/૦૮/૨૦૧૫

One Response

  1. WHEN AHAM (HUN) END ,THAMSHAN SILENCE AUTOMATIC. A+HAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: