ચકચાર શા માટે?

chakachar

ચકચાર શા માટે?

મુદ્દા વગરની વાતનો ચકચાર શા માટે?

ખેંચી અને તાણી કરી તકરાર શા માટે?

ના વેર છે કે ઝેર છે એ તો હકિકત છે

Continue reading