મહેફિલ રચાવે છે

dancer 2

મહેફિલ રચાવે છે

કામના કેવી કલા મહેફિલ રચાવે છે;

કામના નાચી તમોને પણ નચાવે છે

ડુગડુગી છે હાથમાં એના વગાડે છે;

મન બનાવી માંકડુ પ્રેમે નચાવે છે

કોણ જાણે કેટલી ઊભી કરે ભ્રમણા;

જાળમાં કીટક ફસે તેવા ફસાવે છે

પ્રેમમાં પાગલ બનાવી એટલા તમને;

પ્રેમ કેરા વ્હેમ પર જગમાં હસાવે છે

જગતની હાંસી તણાં સરજે વમળ એવા;

દુઃખ તણાં દરિયા મહીં તમને ડૂબાવે છે

કોઇ આરો યા કિનારો ના મળે તમને;

કરમ કેરા લેખ કહેતા એ રડાવે છે

છે ઘણી મગરૂર ખુદની ચાલ પર ફિદા;

છે ‘ધુફારી’ એકલો એને નચાવે છે

૨૯-૦૯-૨૦૧૪

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: