મહેફિલ રચાવે છે

dancer 2

મહેફિલ રચાવે છે

કામના કેવી કલા મહેફિલ રચાવે છે;

કામના નાચી તમોને પણ નચાવે છે

ડુગડુગી છે હાથમાં એના વગાડે છે;

મન બનાવી માંકડુ પ્રેમે નચાવે છે

Continue reading