યશોદા મૈયા (૨)

yashoda

‘યશોદા મૈયા (૨)’               

 (ગતાંકથી આગળ)

‘મા…મારી છાતી સુકાઇ ગઇ છે અને મારૂં બાળક ભુખ્યું છે…’કહેતા લાખી રડી પડી.

           માલામા એક વાટકો લઇ વાડામાં જઇ બકરીનું દૂધ લઇ આવી.લાખીએ પોતાની કેડે ખોડેલો રૂમાલનો છેડો જબોળી બાળકને દૂધ પિવડાવ્યું પેટ ભરાઇ જતા બાળક ઊંઘી ગયું.

એટલામાં માલામાએ લાખી માટે ચ્હા બનાવી ચ્હા અને રોટલો લાખીને આપ્યો તે ખાઇને બાળકને સોડમાં લઇ લાખી પાથરેલ સેતરંજી પર શાંતિથી ઊંઘી ગઇ.

      ભળભાંખણું થતા બકરીઓનો બેં…બેં અવાઝ સાંભળી લાખીની આંખ ઉઘડી ગઇ.માલામા બાળક માટે દૂધ લઇ આવ્યા તે આપતા કહ્યું ‘લે…બિચારૂં ભુખ્યું હશે…’લાખીએ બાળકની ગંદકી સાફ કરી તેને દૂધ પિવડાવી થાબડતા બાળક ઊંઘી ગયું.માલામાએ એને દાતણ આપ્યું તે થઇ જતા બંને સામ સામે બેસી ચ્હા પીધી પછી તળાવ તરફ ગયા.એક લીમડાના ઝાડમાં ઝોલી બાંધી તેમાં બાળકને સુવડાવી હિંચોળ્યો અને પોતે નિત્યક્રમ અને સ્નાનથી પરવારી ઘેર આવી.માલામાએ ગરમ રોટલા ટીપ્યા અને શાક રોટલા ખવાણા.બાળકને દૂધ પિવડાવ્યું એટલામાં રાત રખોપામાં ગયેલ માલામાનો ધણી નરપત આવ્યો.માલામાએ તેને લાખી બાબત બધી વાત કરી તો નરપતે લાખીના માથા પર હાથ રાખી કહ્યું

Continue reading