શ્યામસુંદર કયાં છે

KANUDO

‘શ્યામસુંદર ક્યાં છે’

(રાગઃજબ દીપ જલે આના જબ શામ ઢલે આના….)

સખી શ્યામસુંદર ક્યાં છે,સખી બંસીધર ક્યાં છે;

નંદરાજા કેરો નટખટ છૈયો,નંદ કુંવર ક્યાં છે………સખી શ્યામસુંદર

મને શાન કરીને બોલાવી,ઘર રેઢા મુંકીને આવી;(૨)

હું મુરલી સુરમાં ખેચાણી,એ કાન કુંવર ક્યાં છે…….સખી શ્યામસુંદર

એ નટખટના નખરા એવા,મન મોહાયું નખરા જોવા;(૨)

સંતાકૂકડી રમતો વનમાં,એ મુરલી ધર ક્યાં છે…….સખી શ્યામસુંદર

નીરે ગા…રેગ,મગરે સાસાની

પપમ,રેગા,સાનીસાગ પમપ

મથુરા નગરી કેરી વાટે,કંકર મારી મટકી આંટે;(૨)

મટકી ફોડે ગોરસ ચોરે,એ ગિરીવરધર ક્યાં છે…….સખી શ્યામસુંદર

કદી કદંબ ડાળે દેખાતો,કદી યમુના પાળે દેખાતો;(૨)

બંસીના સુરથી મન મોહે,એ બંસી ધર ક્યાં છે……..સખી શ્યામસુંદર

રાધા રાણીના રસ રંગે,રાસ રચાયો નવરંગે;(૨)

કર જોડીને ‘પ્રભુ’ પુછે છે,એ પીતાંબર કયાં છે……..સખી શ્યામસુંદર

૦૯-૦૩-૨૦૧૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: