શ્યામસુંદર કયાં છે

KANUDO

‘શ્યામસુંદર ક્યાં છે’

(રાગઃજબ દીપ જલે આના જબ શામ ઢલે આના….)

સખી શ્યામસુંદર ક્યાં છે,સખી બંસીધર ક્યાં છે;

નંદરાજા કેરો નટખટ છૈયો,નંદ કુંવર ક્યાં છે………સખી શ્યામસુંદર

મને શાન કરીને બોલાવી,ઘર રેઢા મુંકીને આવી;(૨)

હું મુરલી સુરમાં ખેચાણી,એ કાન કુંવર ક્યાં છે…….સખી શ્યામસુંદર

Continue reading