નિષ્ણાત છે

mood 2

 નિષ્ણાત છે

તમારા દિલ મહીં ચાલી રહ્યો ઉત્પાત છે

તમારા સમ દઇ ને પુછવી એ વાત છે

તમારી આંખ પણ શા કારણે ભયભીત છે;

Continue reading