‘લોકમાં આવી ગયો’

myself

‘લોકમાં આવી ગયો’

કાં ઘર મહીંથી ચાલતા ને ચોકમાં આવી ગયો;

લાગ્યું અચાનક એમ હું પરલોકમાં આવી ગયો.

આસન મળ્યું અદ્‍ભુત સિંહાસન સમું ભાસ્યા કરે;

Continue reading