હરિયાનું હાટ

haat

હરિયાનું હાટ

        મોટી બઝારના ચોકના ખુણા પર હરિ(હરિલાલ)ની બે દુકાનો હતી.એક જે હરિયાના હાટ તરિકે ગામ આખામાં જાણિતી હતી અને બીજી બાજુમાં હતી જે ખાલી હતી તેને હરિએ તાળું મારી રાખ્યું હતું.દુકાન ખુણા પર અને મોકાની હોવાથી ઘણા ભાડે લેવા તૈયાર હતા પણ હરિ કોઇને ભાડે આપતો ન હતો.ઘણા તેને સમજાવતા હતા કે અમસ્થી ખાલી પડી છે તેના કરતાં કોઇને ભાડે આપી દે તો બે પૈસા મળશે ને?તેમાં સૌથી જાજો રસ મોતીલાલને હતો જે અવાર નવાર હરિને કહેતો હતો મને ભાડે આપ તું જ્યારે કહીશ ખાલી કરી આપીશ પણ હરિએ હા ન ભણી તેમાં ચુનીને ખબર પડી તો હરિને પુછ્યું

‘તું કોઇને પણ ખાલી દુકાન ભાડે શા માટે નથી આપતો?’

Continue reading