કશું કરતો નથી

ha ha ha

કશું કરતો નથી 

વાદકે વિવાદ કંઇ કરતો નથી;

કાન પર કો વાદ હું ધરતો નથી

મેઘ છું ઘનઘોર સમ વરસી રહ્યો;

એટલે હું ક્યાંય ઝરમરતો નથી

પ્રેમમાં સાગર સમો હું ઉછળું;

કો સરિતા કાજ હું ફરતો નથી

જીન્દગી મારી નજરથી પારખો;

એ શિખામણ હું કદી કરતો નથી

હું કવિ શા’થી થયો ના પુછશો;

છે ‘ધુફારી’ હું તો કશુ કરતો નથી

૨૧-૦૩-૨૦૧૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: