કશું કરતો નથી

ha ha ha

કશું કરતો નથી 

વાદકે વિવાદ કંઇ કરતો નથી;

કાન પર કો વાદ હું ધરતો નથી

મેઘ છું ઘનઘોર સમ વરસી રહ્યો;

Continue reading