કનકતારો એક છે

star

કનકતારો એક છે

પ્રેક્ષકો તો છે ઘણા પણ નાચનારો એક છે;

ભુલનારા છે ઘણા સંભારનારો એક છે

મિત્રતાના નેપથ્યમાં પાછળ મળે છે કેટલા;

છોડનારા છે ઘણા નિભાવનારો એક છે

મિષ્ટભાષા વાપરીને મોહ ઉપજાવે પછી;

મોહનારા છે ઘણા સમજાવનારો એક છે

છે સબંધોના અહીં તાણા અને વાણા ઘણા;

તોડનારા છે ઘણા પણ સાંધનારો એક છે

રાહમાં સંગાથ કરવા ચાલતા સાથે રહી;

ટાળનારા છે ઘણા પણ ચાલનારો એક છે

ભેદ કો પામી તમારો ધાક ને ધમકી દઇ;

ખોલનારા છે ઘણા પણ ઢાંકનારો એક છે

આ “ધુફારી” પાસ તો પારસમણી સમ છે નજર;

ચમકનારા છે ઘણા પણ કનકતારો એક છે

૨૮-૦૬-૨૦૧૫

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: