કનકતારો એક છે

star

કનકતારો એક છે

પ્રેક્ષકો તો છે ઘણા પણ નાચનારો એક છે;

ભુલનારા છે ઘણા સંભારનારો એક છે

મિત્રતાના નેપથ્યમાં પાછળ મળે છે કેટલા;

Continue reading