કાનો પિતાંબર વાળો

pitamber

કાનો પિતાંબર વાળો’

(રાગઃ ધન્ય સોરઠની ધરણી ને વીરપુરની કરણી)

રૂડું ગોકળિયું  ગામ જેનું  ગોકુળછે નામ

જયાં કાનો પિતાંબર વાળો

જેના રાજા છે નંદ સદા ઉડે આનંદ ….જયાં કાનો

ઘેર ઘેર ઘમ્મર વલોણાઓ થાય છે;

માખણ ને મીસરીની માટલી ભરાય છે,

શોધે ગોપી કરી સોર ક્યાં છે માખણનો ચોર…. જયાં કાનો

મહિયારી મહિ લઇ વેંચવાને જાય છે,

 મારગ રોકીને બેઠો કાનો દેખાય છે;

અહીં મારી છે આણ કહી માંગે છે દાણ …જયાં કાનો

દાણ જે ન આપે તેની માટી ફૂટે છે.

બબ્બે હાથેથી કાનો માખણ લુટે છે;

પાડી જશોદાને સાદ ગોપી કરતી ફરિયાદ…. જયાં કાનો

તારો છકેલ છૈયો નિત નિત સતાવે.

માખણ ચોરી ને મને જીભડો બતાવે;

તારા ખોટા છે વ્હાલ થયો નટખટ નંદલાલ…. જયાં કાનો

જળ ભરીને આવતી પનિહારી ચોકે,

પાણી પિવડાવ મને એમ કહી રોકે;

ખોબે પાણી ઠલવાય તે ધરા પર રેલાય…. જયાં કાનો

કદમ કેરી ડાળે કાનો બેઠો દેખાય છે,

મળવા પ્રભુને રાધા દોડી દોડી જાય છે;

રાધા મીઠું શરમાય કાનો એ પર મોહાય…. જયાં કાનો

૨૨-૦૨-૨૦૧૪

 

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: