બાલપણની યાદો

boat

બાલપણની યાદો

એ યાદ નથી જાતી,એ મીઠું મલાકાતી;

માડીનો માથે હાથ ફરે,ને હાલરડા ગાતી………… એ યાદ નથી જાતી

એ કોડી લખોટીની રમતો,એ ગિલ્લી ડંડા રમતો;

લડવું પાછા આવી મળવું,પછી મૈત્રી ફરી થાતી… એ યાદ નથી જાતી

એ વડવાઇઓમાં લટકી,એ ખાટી કેરીની કટકી;

શિયાળાનો કુંણો તડકો,મોસમ એ મન ભાતી……. એ યાદ નથી જાતી

એ કાગળના કટકા ખોડી,એની બનાવવી  હોડી;

વર્ષાના પાણીમાં તરતી,વહેતી દૂર સુધી જાતી….. એ યાદ નથી જાતી

એ દાદી ખોળે સુવાનું,ને ના મળે સુવા રડવાનું;

વાતો સાંભળતા બાળ પ્રભુની,આંખો મિચાતી…….. એ યાદ નથી જાતી

૨૭-૦૩-૨૦૧૫

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: