બાલપણની યાદો

boat

બાલપણની યાદો

એ યાદ નથી જાતી,એ મીઠું મલાકાતી;

માડીનો માથે હાથ ફરે,ને હાલરડા ગાતી………… એ યાદ નથી જાતી

એ કોડી લખોટીની રમતો,એ ગિલ્લી ડંડા રમતો;

લડવું પાછા આવી મળવું,પછી મૈત્રી ફરી થાતી… એ યાદ નથી જાતી

Continue reading