શરમાય છે

shama11

શરમાય છે

(રાગઃ આપકી આંખોમેં કુછ મહેકે હુવેસે ખ્વાબ હૈ…)

મીઠડું મલકી કરી તું, કેટલું શરમાય છે;

જોઇને તારી અદા આ, મન બહુ હરખાય છે

લાગણીની માંગણીની, વેલ બહુ લાંબી હતી;

આભને એ આંબશે, યા તો અગર આંબી હતી

પ્રેમ કેરા પુષ્પ ખિલ્યા, એ પરે દેખાય છે……. મીઠડું મલકી કરી તું

કેશને પસવાર ના, જો વાયરો એથી રમે;

વદન પર આવી કરીને, આવરણ કરવા નમે,

આ ‘ધુફારી” જોય ત્યારે, કેટલુ મલકાય છે….. મીઠડું મલકી કરી તું

૧૦-૦૨-૨૦૧૫ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: