શરમાય છે

shama11

શરમાય છે

(રાગઃ આપકી આંખોમેં કુછ મહેકે હુવેસે ખ્વાબ હૈ…)

મીઠડું મલકી કરી તું, કેટલું શરમાય છે;

જોઇને તારી અદા આ, મન બહુ હરખાય છે

લાગણીની માંગણીની, વેલ બહુ લાંબી હતી;

Continue reading