રંગ રાખો છો

joker

રંગ રાખો છો

સમયને પારખી તેવા બદલતા રંગ રાખો છો;

તમોને હાજી હા કરનાર લોકો સંગ રાખો છો

તમારા મગજમાં શી રમત છે એ રામ જાણે છે;

Continue reading