અપવાસ (૨)

22

“અપવાસ (૨)”   

         (ગતાંકથી ચાલુ) સમયની બલિહારી છે એક દિવસ બિઝ્નેસ માટે અનુજ જે હોટેલમાં ઉતર્યો હતો અને હોટેલની લોંજમાં કેબની રાહ જોતો તે બેઠો હતો ત્યાં જ મીનાનો ભેટો થઇ ગયો.

“ઓહ!!! અનુજ તું ને અહીં?ઘણા સમય બાદ આપણે મળ્યા નહીં??”કહેતા તેણી તેની સામે આવીને બેઠી.    

“હે…..હા…હા…”

“કેમ તબિયત નથી બરોબર???”

“હં….ના…ના એવું કંઇ નથી?

“આ…હું….હા કેમ કરે છે?છેલ્લે ચિત્રામાંથી આપણે ઘેર આવ્યા તે રાત પછી તું ક્યારે મળ્યો જ નહીં ન કશી વાત-ચિત કરી મારો કશો વાંક ગુન્હો આ જ તારું સ્ત્રી સન્માન? ને નારી તું નારાયણી ખાલી સભાઓ તાળિયો પડાવવા બોલતો હતો? તે અનુજ એકાએક ગાયબ જ થઇ ગયો?

“એ સિધ્ધાંતોનો તો હું ભોગ બન્યો છું તેની તને ક્યાં ખબર છે?”

Continue reading