એ જરા ગાંડી હતી

manchali

એ જરા ગાંડી હતી

એ મને ક્યાંથી મળી’તી એ કશું કહેવાય ના;

આંખથી આંખો લડી’તી એ કશું કહેવાય ના

હું હતો ઉત્તર તરફથી એ દક્ષિણથી આવતી;

કેમ એ પાછી વળી’તી એ કશું કહેવાયના

Continue reading