વસંતની અસવારી

f-27

વસંતની અસવારી

(રાગઃ બહાર)

આવી વસંતની અસવારી……(૨)

નવપલ્લવિત થઇ વનારા ઝુમે (૨)

મધુકર ભમતા ક્યારી ક્યારી…..આવી વસંતની

Continue reading