કાગડો કાળો

કાગડો કાળો

રાતનો કટકો ખોવાયો કાગડો થઇ ગયો કાળો

કાગડો જોઇ ફફડી કબુતર છોડી ચાલ્યો માળો

ચોખા ચણતી ચકલી કેરા ચાંચથી પડયો દાણો

તાકમાં બેઠી સમડી જોઇ જીવલે માર્યો પાણો

આંબા ડાળે પોપટ  ખાતો લીલું મરચું તીખું

Continue reading