આંખમાં આંખો પરોવી

LC

‘આંખમાં આંખો પરોવી’

આંખમાં આંખો પરોવીને કહો;

વાત સાચી હોય જે તેવી કહો

તું મને ચાહે અગર તો ના ચહે;

Continue reading