પ્રેમના નાટક

stage

પ્રેમના નાટક

પ્રેમના નાટક કદી કરતો નથી;

યા અભિનય પણ કદી કરતો નથી

પ્રેમ મનનો વહેમ છે લોકો કહે;

વાત કાનો પર કદી ધરતો નથી

પ્રેમમાં પાગલ બને લોકો ભલે;

હું બની પાગલ કદી ફરતો નથી

હાથ મુકી દિલ પરે લોકો ભરે;

આહ એવી હું કદી ભરતો નથી

ઝેર કેરા પારખા હોતા નથી;

પારખા એવા કદી કરતો નથી

પ્રેમ કરવા કો’ સખી તો જોઇએ;

હોય તો કહેતા કદી ડરતો નથી

છુ અવિચળ તો ‘ધુફારી’ સ્થાન પર;

એટલે ત્યાંથી કદી ખરતો નથી

૧૯-૦૯-૨૦૧૪