મળેલા રાખજો

LB 7

 

મળેલા રાખજો

પાંપણો એમ જ ઢળેલા રાખજો;

હોઠ પણ એમ જ મળેલા રાખજો

આંખમાં એવુ અજબ ખેંચાણ છે;

નેણથી નયનો મળેલા રાખજો

દિલ થકી આ દિલ તણું સંધાન છે;

દિલ પરસપરથી મળેલા રાખજો

ધડકનોનો લય સમાંતર ચાલતો;

એજ રીતે લય મળેલા રાખજો

આ ‘ધુફારી’ સાથ દઇને ચાલતા;

હાથમાં હાથો મળેલા રાખજો

૨૭-૦૯-૨૦૧૪

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: