મળેલા રાખજો

LB 7

 

મળેલા રાખજો

પાંપણો એમ જ ઢળેલા રાખજો;

હોઠ પણ એમ જ મળેલા રાખજો

આંખમાં એવુ અજબ ખેંચાણ છે;

નેણથી નયનો મળેલા રાખજો

Continue reading