કાંઇ તો કારણ હશે

eye

‘કાંઇ તો કારણ હશે’

કાંઇ તો કારણ તણું કારણ હશે;

શોધ શો તો એ તણું તારણ હશે

પોપચાનો વાંક શાને કાઢતા;

એ પરે તો ઊંઘનું ભારણ હશે

લખલખું વ્યાપિ ગયું છે બદનમાં;

ભુતના ઓથારનું ડારણ હશે

વણકહી ને વણસહી હાલત થકી;

ચાલતું એ આંખનું ઝારણ હશે

ચિત્ત બની ચગડોળ સમ ફરતો રહે;

નેણ કો કાતિલ તણું હારણ હશે

હ્રદયમાં ઉદ્‍વેગનું ઘમસાણ છે;

મન બનીને દોડતું વારણ* હશે

કાવ્યનું કરતા પઠન જે ગાય તે;

છે ‘ધુફારી’ ભાટ ના ચારણ હશે

*વારણ=હાથી

૦૪-૦૩-૨૦૧૪