દિલ તણી દિવાલ

wall

દિલ તણી દિવાલ

દિલ તણી દિવાલ સૌ ખરડાયલી છે એટલી;

હર છબી તરડાયલી મરડાયલી છે એટલી

સ્પર્શ કરતાં હર જગા લાગે બરડ બિહામણી;

દીસતી ચોપાસથી ઠરડાયલી છે એટલી

Continue reading