જરા જોજે કદી

LB 5

જરા જોજે કદી

આંખની ખોલી અટારીને જરા જોજે કદી;

મન તણી ખોલી પટારીને જરા જોજે કદી

શું છે સારૂં શું નઠારૂં એ સમજવા માટે જરા;

ધ્યાનથી ખુબ જ વિચારીને જરા જોજે કદી

કલ્પનાની પાંખ પહેરી ઉડતા જાતા બધા;

એ વિચારોની સવારીને જરા જોજે કદી

સાજ કેરા સ્પંદનો ફેલાય જ્યારે ચોતરફ;

ધડકનો તેથી વધારીને જરા જોજે કદી

શું લખ્યું કાગળ પરે વંચાવવું કોને જઇ;

હાથ લાગ્યું શું ‘ધુફારી’ને જરા જોજે કદી

૨૯-૦૮-૨૦૧૪