આંખડી ટકરાય છે

LB

આંખડી ટકરાય છે

જો અનાયસ આંખડી ટકરાય છે;

લાગતું એ જોઇને કતરાય છે;

આવતા જાતા મળે છે રાહમાં;

ના મળે તો આંખડી પથરાય છે

રોજ મળવાની ઘણી છે લાલસા;

મન ઘણું મુંજાઇને કરમાય છે

આજ મળશે કે નામળે જાણું નહીં;

જો મળે તો આંખડી હરખાય છે

દિલ મહીં એના હશે શું ચાલતું;

આજ મળતા કેટલું શરમાય છે

સ્મિત એનું કેટલું સાચું હશે;

યા હ્રદય ખોટું મને ભરમાય છે

પ્રેમના હોતા નથી કંઇ પારખા;

શું ‘ધુફારી’ એટલે ખચકાય છે

૨૭-૦૯-૨૦૧૪

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: